header2.jpg

ממשקים למסורי גשר

כאשר מתכננים רהיט בכל צורה: באופן ידני, באמצעות תוכנת פירוק רהיטים תלת מימדית, או באמצעות עץ מוצר פרמטרי, השלב הבא האו לסדר אותם על הלוח באופן מיטבי (אופטימלי) בכדי לנצל את החומר ושלא השארו שאריות.

לא רק שארדיס מייצרת את רשימת החלקים, עושה אופטימזציה היא גם מיצאת את התכניות המתאימות ישר לבקר המכונה, ועל העבוד נותר רק להעמיס את הלוחות ולא להקליד את המידות.

ארדיס יודעת ליצר תוכניות מכונה למעל 50 סוגי מכונות.

גם משורי שולחן (קרייזק) עם בקר ממוחשב יכולים לקלות תכניות ישר מארדיס.

להלן רשימה חלקית של מסורי הגשר להן ארדיס מיצאת קובץ מתאים (פוסט פורוססור):
 

-